+36 30 981 2142 zenshotokankarate@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Zen Shotokan Karate Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, Adatkezelő) elkötelezett partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és tőle telhetően minden intézkedést megtesz, hogy garantálja az adatok biztonságát.

Az Egyesület, mint adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett minden adatkezelés az Egyesület Adatkezelési Szabályzatában és a hatályos jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak megfelel.

Az Adatkezelési alapelvek az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban vannak:

 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv., adatvédelmi törvény)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

Az adatkezelő megnevezése

Név: Zen Shotokan Karate Egyesület
Székhely: 8394 Alsópáhok, Fő utca 91.
Elnök: Partics Roland Hunor
Telefon: +36 30 981 2142
E-mail: zenshotokankarate@gmail.com
Adószám: 18785568-1-20
Vonatkozó honlap címe: zenkarate.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelvek elérhetők a https://zenkarate.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A tájékoztatóval és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit a technical@zenkarate.hu címre írt levélben teheti fel és kérhet további tájékoztatást. Kéréseinek és jogainak tiszteletben tartása mellett a választ a jogszabályban meghatározott 30 napon belül megadjuk.

Az adatkezelés célja és elvei

Az adatkezelés célja

Az Egyesület tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az érintettek az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Ennek jogalapja a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5 § (1) pontja és az EU Adatvédelmi Rendelete (GDPR – General Data Protection Regulation).

Egyes esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Amennyiben nem saját személyes adatát adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint az Adatkezelési Szabályzat és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A zenkarate.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, tehát csak a szükséges adatok kerülnek bekérésre, kezelésre. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak az Adatkezelési Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képeznek az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott külső szolgáltatók, valamint az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő rendszere adatokat gyűjthet a felhasználók aktivitásáról, melyek nem kapcsolhatók össze az érintettek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett elérhető személyes adatait. Ilyen esetek pl. a hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról gondoskodik, biztosítja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, terjesztését megakadályozza.

A GDPR vonatkozó rendelkezései alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, azonban az adatkezelés elveinek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

A kezelt személyes adatok köre

Az alábbiakban kizárólag a zenkarate.hu weboldallal kapcsolatos adatkezelésről rendelkezünk. Az ettől eltérő adatkezeléssel kapcsolatban az Egyesület Adatkezelési Szabályzata az irányadó.

Regisztráció során megadandó személyes adatok

Minden szolgáltatás esetében naplózásra kerülnek a következő adatok biztonsági szempontból:

 • a megtekintett oldal és a megtekintés időpontja,
 • IP cím,
 • böngésző süti (cookie).
Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, email cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek: az Egyesület elnöke és ügyfélszolgálati munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció után 365 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni:

 • email útján: technical@zenkarate.hu
 • postai úton: Zen Shotokan Karate Egyesület 8394 Alsópáhok, Fő utca 91.

Az Egyesület a kapcsolatfelvételt szerződés előkészítésének tekinti, amennyiben az űrlap kitöltésével megadja adatait és érdeklődését jelzi. A GDPR szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja ettől kezdve üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ez annyit jelent, hogy ha nem kéri a folyamat megszüntetését a szerződés előkészítése alatt, úgy a szerződés előkészítésének érdekében és céljából személyes adatait tovább kezelhetjük.

Hírlevél

Az adatkezelés célja: hírlevélre történő feliratkozás annak érdekében, hogy az érintett híreket, tájékoztatást, szakmai anyagokat, információkat kapjon az Egyesület termékeiről, szolgáltatásairól.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet bármikor visszamondhat az emailben elhelyezett linkre kattintva.
A kezelt adatok köre: név, email cím, dátum és időpont, feliratkozási oldal linkje, érdeklődési kör.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek: az Egyesület elnöke és ügyfélszolgálati munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: határozatlan, visszavonásig.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni:

 • a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva
 • email útján: technical@zenkarate.hu
 • postai úton: Zen Shotokan Karate Egyesület 8394 Alsópáhok, Fő utca 91.
Weboldal

A zenkarate.hu weboldal megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím). A felhasználói élmény fokozása érdekében a Google Analytics segítségével követjük a weboldal látogatásokat, hogy látogatóink számára érdekes tartalmakkal tudjunk szolgálni. A böngészőbe Google AdWords és Facebook sütik kerülnek, hogy személyre szabott hirdetéseket készíthessünk. Ezeket az adatokat a rendszer 26 hónap után törli.

Egyéb adatkezelések

Ezen Adatkezelési Tájékoztatóban és az Egyesület Adatkezelési Szabályzatában nem rendezett adatkezelésekről az adatok felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Egyesület a hatóság számára személyes adatot kizárólag a pontos cél és az adatok körének meghatározása után ad ki, kizárólag olyan mértékben, amely elengedhetetlenül szükséges a megkeresés céljának megvalósításához.

Technikai adatok

Az Egyesület a szolgáltatás nyújtása során a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott saját és alvállalkozói informatikai eszközeinek kiválasztásánál és üzemeltetésénél a kezelt adatok védelmében a következőket veszi figyelembe:

 • a kezelt adat az arra feljogosított személy számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • a kezelt adat változatlansága legyen igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen legyen védett a kezelt adat (adat bizalmassága).

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, illetve a véletlen megsemmisülés, sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatállományok védelmében a tőle telhető technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a tárolt személyes adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

Az adatkezelő megőrzi az adatkezelés során a titkosságot, a sértetlenséget, illetve a rendelkezésre állást.

Webanalitika

Az Egyesület a weboldalainak látogatottságának méréséhez és a látogatók viselkedésének megfigyeléséhez, statisztikák készítéséhez, illetve hirdetései optimalizálásához használja a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook Remarketing alkalmazásokat. Ezek az alkalmazások a böngészőben sütiket (cookie) helyeznek el. Ezekről bővebben a Cookie tájékoztatóban lehet olvasni. Amennyiben weboldalunkat a felhasználó megtekinti, engedélyezi a fenti programok alkalmazását, valamint hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez, és a programok által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez.

Ezen alkalmazások használata megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi feltételeknek. Amennyiben nem szeretné, az érintettnek lehetősége van a sütik adatrögzítését és az adattárolását bármikor letiltani. Az alkalmazott sütik csak olyan információkat rögzítenek, melyek személyazonosításra nem alkalmasak.

Google Analytics

A Google Analytics alapvetően a weboldal látogatottságának statisztikáit állítja elő, de az egyes marketing kampányok eredményességét is méri vele az Adatkezelő. Olyan információkat kaphatunk általa, mint a látogatók száma, illetve a weboldalon eltöltött idő. A sütik segítségével megállapítható, hogy visszatérő vagy új látogató-e, illetve követni lehet, hogy milyen utat tett meg a weboldalon, valamint milyen szolgáltatásokba lépett be.

Google Remarketing

A Google Remarketing kiegészíti a Google Analytics szolgáltatásait. Gyűjti az ún. DoubleClick sütik adatait, melyekkel elsősorban azt a célt lehet elérni, hogy általuk biztosítva lesz, hogy a Google hirdetési felületeken a weboldal látogatói az Egyesület hirdetéseit elérjék. Az Egyesület hirdetéseit internetes webhelyeken külső szolgáltatók is megjelenítik. Az Adatkezelő és a szolgáltatók saját sütiket (pl. Google Analytics), illetve harmadik féltől származó sütiket (pl. DoubleClick) használnak tájékozódásra, hirdetésoptimalizálásra és megjelenítésre a felhasználók által a weboldalon korábban tett látogatások alapján.

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az AdWords hirdetések hatékonysága mérhető legyen. Ennek érdekében a Google AdWords a felhasználó számítógépén sütiket helyez el, amelyek élettartama 30 nap, tehát utána törlődnek.

Facebook Remarketing

A Facebook Remarketing Pixel célja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelése, ún. remarketing lista építése céljából. Segítségével a weboldal meglátogatása után a Facebook különböző internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. Személyazonosításra a remarketing listák nem alkalmasak, nem tartalmazzák a látogató személyes adatait, kizárólag a böngésző programot azonosítják.

Sütik letiltása

A sütik beállításainak kezelése, illetve letiltása a webböngészőben lehetséges. Ez általában a böngésző Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai menüpont alatt tehető meg. Itt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt le a számítógépen.

Lehetőség van a Google Analyitcs letiltó bővítmény telepítésére a böngészőben, ami azt eredményezi, hogy blokkolja a Google Analytics JavaScript szkriptjeit, így azok nem tudnak látogatási információt küldeni a Google számára.

Profilozás

Az Adatkezelő profilépítést nem végez.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatfeldolgozók megnevezése

Tevékenység: Honlap webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
Név: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
EU közösségi adószám: HU23493474
Telefon: +36 1 700 4030
Honlap: https://www.ezit.hu/
E-mail: info@ezit.hu

Tevékenység: Webanalitika, célzott reklám (retargeting), egyéb marketing tevékenység
Megnevezés: Google
Név: Google LLC
Székhely: 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Honlap: https://google.com/

Tevékenység: Célzott reklám megjelenítés (retargeting)
Megnevezés: Facebook, Instagram
Név: Facebook Ireland Ltd.
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
Honlap: https://www.facebook.com/
E-mail: info@facebook.com

Tevékenység: Weboldal biztonság
Megnevezés: iThemes
Név: iThemes Privacy Matters c/o Liquid Web, LLC
Székhely: 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA
Honlap: https://ithemes.com/
E-mail: privacy@ithemes.com

Tevékenység: Weboldal biztonság
Megnevezés: Wordfence
Név: Defiant, Inc.
Székhely: 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA
Honlap: https://wordfence.com/
E-mail: privacy@defiant.com

Tevékenység: Hírlevél küldés
Megnevezés: Mailchimp
Név: The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave Ne, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
Honlap: https://mailchimp.com/

Bizalmas adatkezelés

Az Adatkezelő bizalmasan kezeli a rögzített adatokat és mindent megtesz azok biztonsága érdekében, továbbá kijelenti, hogy azokat a weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon és mértékben használja fel. Ide tartozik a felhasználó számára küldött email is, mely email szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Az Adatkezelő részére átadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik fél részére marketing célokra kölcsönadni vagy értékesíteni nem fogja. Hatósági intézkedés esetén azonban a szükséges személyes adatokat és vonatkozó információkat megfelelő jogalap alapján átadhatja.

Az Egyesület érvényesítheti jogszabályokon alapuló jogait, illetve védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

Az Egyesület úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott eszközöket és szolgáltatókat, hogy az üzemeltetés során kezelt adatok kizárólag az Adatkezelő számára legyenek hozzáférhetőek, hitelességüket megőrizzék, rajtuk változás ne álljon be, illetve jogosulatlan hozzáféréstől védve legyenek.

A személyes adatokhoz hozzáférők köre

Az Egyesület Adatkezelési Szabályzatában rögzített esetek szerint kerül meghatározásra. Az érintett adatokhoz és szolgáltatásokhoz csak és kizárólag egyedi felhasználónév és jelszó párosítással lehet hozzáférni.

Adatbiztonság

Az adatbiztonság kérdése egy többszintű folyamat az alkalmazott technológiától kezdve a szervezésig. Fontos, hogy az Adatkezelő a tőle telhető maximális biztonságot nyújtsa a személyes adatok védelme érdekében.

Technológia

Az Egyesület csak stabil verziójú szoftvereket és komponenseket alkalmaz, azokat rendszeresen frissíti amennyiben új biztonsági hibajavítás vagy verzió érkezik.

Napi szinten készül titkosított biztonsági mentés a tárhelyszolgáltatást nyújtó cég rendszerén keresztül, mely automatikusan továbbításra kerül másik adatközpontba, így katasztrófa esetén biztosítható az adatok visszaállíthatósága.

Hozzáférés védelem

Az informatikai eszközökhöz való hozzáférés korlátozott. A weboldalt kiszolgáló szerver zárt adatközpontban található, a feldolgozás alatt lévő adatok pedig az Egyesület számítógépein, titkosított módon kerülnek elhelyezésre. A számítógépekhez való hozzáférés csak az arra jogosultak számára biztosított.

Hálózat biztonság

A tárhelyszolgáltató többszintű tűzfalas megoldással rendelkezik, ugyanakkor a weboldalt kiszolgáló CRM rendszer is beépített szoftveres tűzfalbővítménnyel lett ellátva. A tárhelyhez való hozzáférés csak biztonságos hálózatokról van engedélyezve.

A tárolt adatokat többszintű behatolás- és adathalászat-támadás riasztás védi. A nem használt bővítmények, szolgáltatások, szoftverek és protokollok eltávolításra kerülnek. A hardver eszközökön csak a szükséges szoftverek vannak telepítve.

Adatmentés és katasztrófa elhárítás

Napi mentés készül az adatokról, mely titkosításra kerül és automatikusan továbbítva van másik adatközpontba.

Azonosítás és hozzáférés szabályozás

Az adatokhoz való hozzáférés csak felhasználói fiókokon keresztül lehetséges, melyek személyhez kötöttek, így biztosított a követhetőség. Minden felhasználói fiókhoz szigorú előírások szerint meghatározott jelszó tartozik.

Adatkezelés időtartama, adattovábbítás

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama minden kezelt adatkörnél a GDPR előírásainak megfelelően az Egyesület Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint történik.

Személyes adatokat az utolsó kapcsolatfelvétel után 365 napig őriz meg az Adatkezelő, kivéve azokat az eseteket, ahol ennél hosszabb időtávot kíván meg szerződés teljesítése vagy jogszabályi előírás.

Adattovábbítás

Az Adatszolgáltató adattovábbítást harmadik fél számára nem folytat, kivéve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben. Emellett köteles a személyes adatokat jogszabály, illetve jogerős hatósági kötelezés esetén az adatkérő számára továbbítani az adatkezelés célja szerinti mértékben. Az ezekből származó következményekért az Adatkezelő nem felelős.

Az Interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Ez az alkalmazott protokolloktól (email, ftp, web stb.) független. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen fenyegetésektől megvédje az általa kezelt adatokat. Megfigyeli a rendszereket, rögzíti a biztonsági eltéréseket (naplózza), így bizonyítékokkal rendelkezik a biztonságot érintő események esetén.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Megkeresés esetén a GDPR rendelkezései alapján az Adatkezelő 30 napon belül választ ad.

Tájékoztatás joga

Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését, valamint – jogszabály által elrendelt adatkezelés kivételével – törlését az Egyesület Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módon, illetve emailben a technical@zenkarate.hu email címen.

A levélben és emailben küldött tájékoztatáskérést csak abban az esetben tekintjük hitelesnek, ha az érintett az adatai alapján egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatás megadása előtt a tájékoztatást kérőt más módon is beazonosítjuk biztonsági okokból.

A tájékoztatáskérés az alábbiakra terjedhet ki: az Adatkezelő által kezelt adatokra, az adatok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységekre, illetve személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy ki, milyen célból kapja/kapta meg az adatot.

Hozzáférés joga

Amennyiben az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, úgy igen válasz esetén hozzáférést kaphat a következőkhöz: az adatkezelés célja, az adatok kategóriái, az adattárolás időtartama, az adatok forrása, esetleges címzettek, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei. Az Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését vagy módosítását az Egyesület címére küldött ajánlott-tértivevényes levélben, illetve a technical@zenkarate.hu címre küldött emailben. Az adatkezelés célját figyelembe véve a hiányos személyes adatok kiegészítését kérheti.

Törléshez való jog

Az érintett kérheti a kezelt személyes adatok törlését, melyet az Adatkezelő köteles késedelem nélkül törölni, amennyiben:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn, tehát a személyes adatokra nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték;
 • az adatkezelés alapját képező hozzájárulását az érintett visszavonja és az adatkezelésnek más jogalapja (jogszabályi) nincs;
 • az adatkezelés ellen az érintett tiltakozik és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok;
 • fennáll a személyes adatok jogellenes kezelése;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell a személyes adatokat.

A törlés az alábbi okokból megtagadható:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • ha közérdekből kerül sor a személyes adatok kezelésére (jogszabályi felhatalmazás alapján);
 • méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez).

Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet a törlési kérelem megtagadásáról, annak megindoklásával. A törölt adatok a későbbiekben nem állíthatók vissza.

Hírlevélről történő leiratkozás a hírlevélben található leiratkozási linken keresztül lehetséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az adatok pontosságát vitatja. A korlátozás időtartama az az időintervallum lesz, ami alatt az Adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi.

A személyes adatok kezelésének korlátozása abban az esetben is kérhető, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett a személyes adatok törlését ellenzi.

Az érintett korlátozási jogával élhet akkor is, ha megvalósult az adatkezelés, de továbbra is igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, abban az esetben személyes adatai kezelése korlátozásra kerül arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az érintett jogos indokaival szemben az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és azokat továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, ha:

 • az adatkezelés kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés célja közvélemény-kutatás, tudományos kutatás vagy közvetlen üzletszerzés;
 • az adatkezelésre közérdektű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja a tiltakozás jogszerűségét és amennyiben megállapítja annak megalapozottságát, az adatkezelést megszünteti, a kezelt személyes adatokat zárolja, illetve erről értesíti azokat, akik részére az érintett személyes adatok továbbításra kerültek.

Visszavonás joga

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását.

Egyéb rendelkezések

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal, jogorvoslati lehetőséggel közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/

Jogsértés esetén lehetőség van bírósághoz fordulni, mely esetben a per elbírálása a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik.

Pécs, 2020. január 1.